Algemene Ledenvergadering Karnavalsvereniging De Keuters

Bij deze nodigt Karnavalsvereniging De Keuters al haar leden uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 7 oktober a.s. om 19.30 uur in dorpshuis De Dissel.

Bij binnenkomst is er voor alle leden een kopje koffie of thee en na afloop van de vergadering is er gelegenheid om een drankje te nuttigen aan de bar.

Agenda:

  1. Opening door de president
  2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 1 oktober 2018
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Jaarverslag van de penningmeester
  5. Kascontrole en benoeming nieuwe leden
  6. Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar: Aftredend en niet herkiesbaar: Martin van Drie, secretaris. Peter van Burgsteden heeft aangegeven zich voor deze functie beschikbaar te willen stellen.
    Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 23 september a.s. melden bij de president, Heleen van der Meer, via president@keuters.nl
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Copyright © De Keuters 2014-2019 | Login